1 / 6 Next Page
Information
Show Menu
1 / 6 Next Page
Page Background

',:§

#:t\"

trn-gLz

n

!.,,

. \\\\

\ ..- \-<-'(

--<

REE-F-

Med

lemsblad

for

Hi

ller/d

Lystfiskerforening

11. irgang

Iiarts

1!J6

Sport

s

ii sker- llre:lt:i

d

.

Iet var tre.forventnrngsl-ulric

dreniie på

1;i-1.'1

år der

som

de farste

il.L.ir

.-irliiia.tlv

i efteri:rei 1961 rejste ti1 Vejle Ior at oelt:r,ie i

Spo:bsfJ-slie:'iorbunrlels kursus lor junlorer. ])jarne Larsenr ilrik

Staun-

strup og Ulrich [ern

i]ansen.

Alre lre meldte;ig

so.n

jcrniorer, dc IIl,l'. i 19of vcdro- ai

orrreLte

dcnne efdr:lrni,, og da tie bLr:v ganle noli.liir- de over i senlo:'erner:

rrl-:i<er.

)e ]rar hver for siil 11jort et

L;i:)rit

stykke arhejde for vor Iorening.

i'or Ulrlchs

veclkonnende

blev hans junio:tid yde;mere af;Jørende

{'o::

hans vali. ai beskæltigclse. I disse dage afslutter han netop sin

udda.nnelse

soia

ferskvandsbiolog, og der er stillet

han i ridsil,;t, at han til iliaj i

embeds

meof'or slcal støve rurldt lantls de jyske åer omhlinil

Fr,lnder: op;

Vejle

for blo-irdt

erndr:t

at ki,:,le på

grødeskærin,,lens

virkni.nger p:i

oko.l

ogicn.

I årene siden rla er det en betragtell,q f1o;i tlren,.:e, der sirvel i

Yejle son ved kurser pii

1oi..a1

llanr har la:rt nrinqe af de

bin,q

der e:'væ:'d

at vide

n3-r

nran

vif ilanite fiek.

Drengenes

lede:

Hans Hønggirrrl

kan

med

rette vere stolt af den

snes

floride-ketsjere

der nyli.,i er }avet på juniornfienerne,

og der er siklielt

inalen tvivl om, at det

b1ive1"

et stort hold

sont

vil ffokkos

om

deres in-

s

ilul(tøl'er, nå.r de

+,:i

I ioråret kan larre at kaste veri jjadstuedannens bred-

dr:r.

)et er en suitd og

de

jlig lrltlds

beskæ1ti,Tef

se di:;se

riren,,1e

har

val;;t, o$ deludover

ka-n

man

jo illæde sill over, at de

både

nu og i flem-

tiuen vil værc indsigtsiulrle

ott

om3or,qsi-,.rlde

vo.";te:'e af tien danske natur.

e

1v

i.r